torsdag 24 juli 2008

KÄLLA FISKERIVERKET


Ökade möjligheter till skrotningsbidrag

I förra veckan sa EU ja till ett antal stödåtgärder för fisket inom unionen. En åtgärd är att EU tar en större andel av kostnaderna när fartyg upphör med sin verksamhet. Detta får effekter för Fiskeriverkets pågående arbete med skotningsbidrag.
Sveriges jordbruksminister Eskil Erlandsson röstade emot förslaget, eftersom åtgärderna som helhet bidrar till ett ökat fisketryck. Störst uppmärksamhet fick bränslesubventionerna, där fisket kan få vissa mindre subventioner om medlemsländerna vill utnyttja möjligheten. Även större möjligheter till stillaliggande och bidrag till bränslesnålare motorer ingår i beslutet. En fjärde åtgärd är att EU tar en större andel av kostnaderna när fartyg upphör med sin verksamhet. Detta får effekter för Fiskeriverkets pågående arbete med skotningsbidrag.
- Beslutet innebär att vi får större möjligheter att genomföra skrotningsåtgärder i Sverige, säger Bengt Strömblom, avdelningschef på Fiskeriverket.
För yrkesfiskarnas del blir det ingen märkbar förändring. Bidragsnivåerna kvarstår. Dock blir det nu lättare för Sverige, liksom för andra EU-länder, att finansiera skotningarna. Tio ansökningar om skrotningsbidragFör tillfället pågår en skrotningskampanj som är riktad till torsktrålare som fiskar helt eller delvis i Östersjön. Sista ansökningsdag är 31 juli, och för tillfället har tio ansökningar kommit in. Kampanjen innebär att Fiskeriverket erbjuder bidrag för skrotning eller överförande av fiskefartyg till annan användning. Trålare hemmahörande på Västkusten är prioriterade. - Totalt är målet att ha 13 procent färre trålare till nästa år. Det finns goda möjligheter att klara det målet, säger Bengt Strömblom. Detta är dock bara ett delmål. För att få tillgång till mer EU-medel för skrotning krävs att kapaciteten minskar med 30 procent till 2012. Det långsiktiga mål som redan antagits är att kapaciteten ska halveras 2015.
Sammanlagt fiskar närmare 80 trålare i Östersjön, varav hälften delvis i Västerhavet.
Till hösten planeras en ny skrotningskampanj, riktad till trålare som främst fiskar i Västerhavet. Omkring 100 trålare ingår i denna fartygsgrupp.

Inga kommentarer: