måndag 4 augusti 2008

LJUSTORPS ÅN / KÄLLA STNU

Här ska öringen leka LJUSTORP (ST) 2008-08-04 03:00En stark och självproducerande stam av havsöring. Det är målet när nya lekbottnar anläggs i Ljustorpsån.Bosse Öhman är den som leder arbetet och det gäller att vara noga med vart man sätter skopan. – Det får inte se maskingjort ut. Efter vårfloden ska det inte synas att vi varit här, säger han. Projektet är ett samarbete mellan Timrå kommun och Ljustorps fiskevårdsområde som styrs av länsstyrelsen.

– Ljustorpsån är av riksintresse för naturvården, den är prioriterad i vårt naturvårdsarbete, berättar Klas Johansson, biolog på länsstyrelsen. I samband med att man började flotta timmer i ån rensades vattendraget på stora stenar. – Det innebar att lekbottnarna spolades iväg, säger Klas Johansson. Öring har tidigare planterats ut i ån men nu ska egen fisk produceras här och det med hjälp av lekbottnarna. Under 1990-talet gjordes en biotopåterställning på platsen och den kompletteras nu. Då byggdes även en del gäddämmen och dessa ska tas bort. Målet är att det ska bli en bra genomströmning i hela åbredden. – Vattnet får inte bli för lugnt, då blir det sediment. I snitt ska det vara en strömbildning på en halv meter per sekund, berättar Bosse Öhman som är konsult och driver företaget Öhmans fiskevårdsservice. Bengt-Erik Sjöström är den som sitter vid spakarna i grävmaskinen och det är ett noggrant arbete. Botten på en mindre sträcka i Ljustorpsån, nära Fuske, ska bytas ut helt och Bengt-Erik gräver en skålformad grop som är drygt en meter djup. Gropen fylls sedan igen med natursten från grustäkter. Resultatet blir förhoppningsvis en naturlig lekplats för öringen. – När vattnet kommer ska det strömma igenom lekbotten. Det är självrensande så att det inte hamnar sand och lera i den, berättar Bosse Öhman.

Det material som blir över när botten grävts ur ska sedan användas vid stranden där man ska bygga uppväxtområden för yngre fisk. Mycket sten på botten är en fördel menar Bosse. – Effekten är att det ökar mängden föda för fisken. Det blir mycket insekter, till exempel sländor. Nästa sommar ska ytterligare en lekbotten skapas i Ljustorpsån. Den ska ligga närmare Lagfors kraftverk. Allt som allt beräknas åtgärderna kosta 400000 kronor varav den största delen är statsbidrag för biologisk återställning av kalkade vatten.